ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 51 58 1 241 1 8 360 29 230 219 1 479 11 59 162 8 240 9 44 139 4 196 1 1 12 4 18 101 392 1 773 1 25 1,293
บริหารธุรกิจ 22 25 1 129 1 4 182 10 120 146 1 277 6 41 59 4 110 2 18 60 2 82 1 10 1 12 41 204 1 404 1 12 663
ปวส.การจัดการ 1 10 20 31 1 1 1 10 21 32
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 14 26 45 6 6 5 14 32 51
บธ.บ.การจัดการ 4 4 1 62 1 2 74 1 47 37 85 2 19 11 1 33 1 9 19 29 1 1 9 79 1 129 1 3 222
บธ.บ.การตลาด 7 4 30 1 42 23 6 29 2 16 15 33 1 23 1 25 9 44 74 2 129
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 11 17 37 1 66 3 26 57 1 87 2 6 33 3 44 1 8 18 1 28 3 1 4 17 57 148 7 229
บัญชี 24 23 65 4 116 18 89 40 147 3 11 56 2 72 3 20 42 2 67 1 1 3 5 48 144 204 11 407
ปวส.การบัญชี 3 15 15 33 2 2 3 15 15 2 35
บช.บ.การบัญชี 24 23 65 4 116 15 74 25 114 3 11 56 2 72 3 20 42 2 67 1 1 1 3 45 129 189 9 372
ศิลปศาสตร์ 5 10 47 62 1 21 33 55 2 7 47 2 58 4 6 37 47 1 1 12 44 165 2 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 5 5 14 24 15 9 24 4 21 1 26 2 2 11 15 7 26 55 1 89
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 33 38 1 6 24 31 2 3 26 1 32 2 4 26 32 1 1 5 18 110 1 134
รวมทั้งหมด 51 58 1 241 1 8 360 29 230 219 1 479 11 59 162 8 240 9 44 139 4 196 1 1 12 4 18 101 392 1 773 1 25 1,293