ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 3 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 3 17 14 34 4 5 10 7 26 4 8 27 21 60
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 3 17 14 34 4 5 10 7 26 4 8 27 21 60
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 3 17 14 34 4 5 10 7 26 4 8 27 21 60
รวมทั้งหมด 3 17 14 34 4 5 10 7 26 4 8 27 21 60