ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 175 3 1 179 191 12 2 1 206 158 5 1 1 165 118 2 7 127 10 1 11 652 22 3 2 9 688
บริหารธุรกิจ 86 2 1 89 96 6 1 103 81 2 1 1 85 96 2 6 104 9 1 10 368 12 2 1 8 391
บธ.บ.การจัดการ 43 1 44 54 3 1 58 49 1 1 51 48 1 49 194 5 2 1 202
บธ.บ.การตลาด 19 1 20 17 1 18 4 1 5 18 18 1 1 59 3 62
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 24 1 25 25 2 27 28 1 29 30 1 6 37 8 1 9 115 4 8 127
บัญชี 76 1 77 79 6 1 86 59 1 60 3 1 4 217 8 1 1 227
บช.บ.การบัญชี 76 1 77 79 6 1 86 59 1 60 3 1 4 217 8 1 1 227
ศิลปศาสตร์ 13 13 16 1 17 18 2 20 19 19 1 1 67 2 1 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 13 13 16 1 17 18 2 20 19 19 1 1 67 2 1 70
รวมทั้งหมด 175 3 1 179 191 12 2 1 206 158 5 1 1 165 118 2 7 127 10 1 11 652 22 3 2 9 688