ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 31 1 32 110 7 117 23 23 164 8 172
วิศวกรรมเครื่องกล 23 23 72 2 74 14 14 109 2 111
ปวส.ช่างยนต์ 23 23 39 2 41 10 10 72 2 74
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 33 33 4 4 37 37
วิศวกรรมไฟฟ้า 8 1 9 33 2 35 6 6 47 3 50
ปวส.ไฟฟ้า 8 1 9 17 2 19 3 3 28 3 31
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 16 16 3 3 19 19
วิศวกรรมอุตสาหการ 5 3 8 3 3 8 3 11
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 5 3 8 3 3 8 3 11
รวมทั้งหมด 31 1 32 110 7 117 23 23 164 8 172