ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,102 19 3 1 22 1,147 881 333 7 1 1 2 1 1,226 864 218 5 7 1 1 1,096 654 269 2 1 1 70 997 173 71 2 2 21 269 3,674 910 19 12 2 3 115 4,735
บริหารธุรกิจ 762 16 2 1 7 788 583 179 6 1 1 1 771 556 139 3 4 1 703 434 148 1 1 53 637 94 39 2 2 19 156 2,429 521 13 9 1 2 80 3,055
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 19 10 1 30 7 6 13 26 16 1 43
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 64 1 4 69 41 2 1 44 60 8 68 33 4 8 45 10 1 3 14 208 15 1 1 15 240
บธ.บ.การจัดการ 197 4 201 126 52 1 1 180 181 36 217 128 61 12 201 9 3 6 18 641 156 1 1 18 817
บธ.บ.การตลาด 242 6 1 2 251 187 61 2 250 134 49 1 1 1 186 101 33 1 9 144 17 6 1 1 3 28 681 155 4 3 1 15 859
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 87 3 1 1 92 73 21 94 102 21 1 124 84 19 1 12 116 12 5 3 20 358 69 2 1 16 446
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 148 2 1 151 137 33 2 1 173 79 25 1 3 108 88 31 12 131 37 19 1 4 61 489 110 5 3 1 16 624
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 24 24 24 24
บัญชี 208 1 1 210 181 108 1 290 167 56 2 1 226 118 70 1 14 203 76 32 2 110 750 267 4 1 1 16 1,039
ปวส.การบัญชี 24 10 34 14 3 17 38 13 51
บช.บ.การบัญชี 208 1 1 210 157 98 1 256 167 56 2 1 226 118 70 1 14 203 62 29 2 93 712 254 4 1 1 16 988
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 132 2 134 117 46 1 1 165 141 23 3 167 102 51 1 3 157 3 3 495 122 2 3 4 626
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 69 1 70 69 41 1 1 112 96 10 3 109 71 41 1 3 116 3 3 308 93 2 3 4 410
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 63 1 64 48 5 53 45 13 58 31 10 41 187 29 216
รวมทั้งหมด 1,102 19 3 1 22 1,147 881 333 7 1 1 2 1 1,226 864 218 5 7 1 1 1,096 654 269 2 1 1 70 997 173 71 2 2 21 269 3,674 910 19 12 2 3 115 4,735