ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 889 29 44 5 1 1 4 973 767 234 7 3 2 3 1,016 642 144 4 1 791 399 174 1 2 49 625 43 18 1 62 485 132 2 3 2 43 667 3,225 731 58 10 4 6 100 4,134
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 96 4 2 102 56 14 70 85 15 100 43 24 6 73 43 18 1 62 28 13 5 46 351 88 2 12 453
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 28 28 22 2 24 28 5 33 23 5 1 29 23 4 1 28 8 1 2 11 132 17 4 153
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 42 2 2 46 13 4 17 31 7 38 17 17 4 38 20 14 34 19 12 3 34 142 56 2 7 207
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 26 2 28 21 8 29 26 3 29 3 2 1 6 1 1 77 15 1 93
วิศวกรรมเครื่องกล 187 3 1 1 1 193 169 55 1 1 1 227 127 27 2 156 99 23 13 135 163 37 1 7 208 745 145 5 2 1 21 919
ปวส.ช่างยนต์ 30 1 1 32 14 19 33 10 1 11 54 21 1 76
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 26 26 18 3 21 28 1 1 30 27 2 1 30 14 2 16 113 6 1 3 123
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 102 1 103 55 22 1 1 1 80 83 23 1 107 61 19 11 91 75 27 1 4 107 376 91 3 1 1 16 488
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 54 6 60 40 5 45 94 11 105
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 26 2 1 29 24 3 27 16 3 19 11 2 1 14 13 2 1 16 90 12 1 2 105
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 4 2 6 5 2 7 12 4 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 291 13 39 1 1 345 262 91 5 1 1 1 361 208 70 1 279 117 77 1 1 19 215 143 61 1 13 218 1,021 312 46 3 1 2 33 1,418
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 18 3 21 18 3 21
ปวส.ไฟฟ้า 33 33 31 2 1 34 1 1 2 65 3 1 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 52 7 39 98 38 20 2 1 1 62 12 6 1 19 102 33 41 1 2 179
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 109 3 1 113 67 24 1 92 88 24 1 113 46 20 11 77 24 7 3 34 334 78 2 1 14 429
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 92 2 1 95 51 31 1 83 64 26 90 30 33 1 2 66 47 27 1 8 83 284 119 1 2 1 10 417
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 18 2 20 28 8 1 37 46 10 1 57
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 55 12 1 68 56 20 76 41 24 1 6 72 6 8 14 158 64 2 6 230
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 1 6 2 2 7 1 8 14 2 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 99 99 94 23 1 118 117 13 130 77 19 1 4 101 22 2 1 4 29 409 57 1 2 8 477
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 32 32 18 13 31 26 3 29 22 2 24 3 2 5 101 18 2 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 67 67 76 10 1 87 91 10 101 55 17 1 4 77 19 2 1 2 24 308 39 1 2 6 356
วิศวกรรมอุตสาหการ 216 9 4 1 4 234 186 51 1 1 1 240 105 19 1 1 126 63 31 7 101 129 19 1 2 1 14 166 699 129 7 2 2 2 26 867
ปวส.ช่างโลหะ 15 1 16 17 1 18 14 14 46 1 1 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 11 3 14 29 9 1 39 1 1 1 3 41 13 1 1 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 24 1 25 27 3 30 1 1 52 4 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 96 4 2 3 105 33 32 65 73 5 78 30 22 3 55 43 9 1 11 64 275 72 2 1 17 367
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 31 1 32 39 3 1 1 44 70 4 1 1 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 70 1 1 1 1 74 49 5 1 1 56 32 14 1 1 48 33 9 4 46 31 6 3 40 215 35 2 2 1 9 264
รวมทั้งหมด 889 29 44 5 1 1 4 973 767 234 7 3 2 3 1,016 642 144 4 1 791 399 174 1 2 49 625 43 18 1 62 485 132 2 3 2 43 667 3,225 731 58 10 4 6 100 4,134