ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 889 29 44 5 1 1 4 973 767 234 7 3 2 3 1,016 642 144 4 1 791 399 174 1 2 49 625 43 18 1 62 485 132 2 3 2 43 667 3,225 731 58 10 4 6 100 4,134
วิศวกรรมเครื่องกล 187 3 1 1 1 193 169 55 1 1 1 227 127 27 2 156 99 23 13 135 163 37 1 7 208 745 145 5 2 1 21 919
ปวส.ช่างยนต์ 30 1 1 32 14 19 33 10 1 11 54 21 1 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 26 26 18 3 21 28 1 1 30 27 2 1 30 14 2 16 113 6 1 3 123
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 26 2 1 29 24 3 27 16 3 19 11 2 1 14 13 2 1 16 90 12 1 2 105
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 102 1 103 55 22 1 1 1 80 83 23 1 107 61 19 11 91 75 27 1 4 107 376 91 3 1 1 16 488
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 54 6 60 40 5 45 94 11 105
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 4 2 6 5 2 7 12 4 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 333 15 39 3 1 391 275 95 5 1 1 1 378 239 77 1 317 134 94 1 1 23 253 20 14 34 162 73 1 16 252 1,163 368 46 5 1 2 40 1,625
ปวส.ไฟฟ้า 33 33 31 2 1 34 1 1 2 65 3 1 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 18 3 21 18 3 21
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 52 7 39 98 38 20 2 1 1 62 12 6 1 19 102 33 41 1 2 179
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 18 2 20 28 8 1 37 46 10 1 57
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 92 2 1 95 51 31 1 83 64 26 90 30 33 1 2 66 47 27 1 8 83 284 119 1 2 1 10 417
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 109 3 1 113 67 24 1 92 88 24 1 113 46 20 11 77 24 7 3 34 334 78 2 1 14 429
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 55 12 1 68 56 20 76 41 24 1 6 72 6 8 14 158 64 2 6 230
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 42 2 2 46 13 4 17 31 7 38 17 17 4 38 20 14 34 19 12 3 34 142 56 2 7 207
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 1 6 2 2 7 1 8 14 2 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 127 127 116 25 1 142 145 18 163 100 24 1 5 130 23 4 1 28 30 3 1 6 40 541 74 1 2 12 630
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 28 28 22 2 24 28 5 33 23 5 1 29 23 4 1 28 8 1 2 11 132 17 4 153
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 32 32 18 13 31 26 3 29 22 2 24 3 2 5 101 18 2 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 67 67 76 10 1 87 91 10 101 55 17 1 4 77 19 2 1 2 24 308 39 1 2 6 356
วิศวกรรมอุตสาหการ 242 11 4 1 4 262 207 59 1 1 1 269 131 22 1 1 155 66 33 8 107 130 19 1 2 1 14 167 776 144 7 2 2 2 27 960
ปวส.ช่างกลโรงงาน 24 1 25 27 3 30 1 1 52 4 56
ปวส.ช่างโลหะ 15 1 16 17 1 18 14 14 46 1 1 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 11 3 14 29 9 1 39 1 1 1 3 41 13 1 1 56
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 70 1 1 1 1 74 49 5 1 1 56 32 14 1 1 48 33 9 4 46 31 6 3 40 215 35 2 2 1 9 264
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 96 4 2 3 105 33 32 65 73 5 78 30 22 3 55 43 9 1 11 64 275 72 2 1 17 367
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 26 2 28 21 8 29 26 3 29 3 2 1 6 1 1 77 15 1 93
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 31 1 32 39 3 1 1 44 70 4 1 1 76
รวมทั้งหมด 889 29 44 5 1 1 4 973 767 234 7 3 2 3 1,016 642 144 4 1 791 399 174 1 2 49 625 43 18 1 62 485 132 2 3 2 43 667 3,225 731 58 10 4 6 100 4,134