ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 364 9 3 1 1 6 384 352 52 2 2 2 410 351 28 1 2 1 2 385 324 85 1 1 1 55 467 69 6 1 13 89 81 4 2 17 104 1,541 184 9 6 3 5 91 1,839
การออกแบบ 135 3 1 1 2 142 131 26 2 1 160 134 8 1 1 144 136 46 23 205 23 6 29 559 83 4 1 2 31 680
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 35 1 36 46 14 60 61 4 65 54 19 11 84 12 3 15 208 38 14 260
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 39 1 2 42 46 6 2 54 38 2 1 1 42 30 26 2 58 3 1 4 156 35 3 1 5 200
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 55 1 1 1 58 39 6 1 46 35 2 37 52 1 10 63 8 2 10 189 10 1 1 1 12 214
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 6 6 6 6
เทคโนโลยีศิลป์ 67 2 1 1 71 49 15 64 66 5 1 72 57 2 1 4 64 10 3 13 249 24 1 1 1 8 284
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 49 2 1 52 35 8 43 41 4 45 41 2 4 47 9 9 175 16 1 4 196
ทล.บ.เซรามิก 18 1 19 14 7 21 25 1 1 27 16 1 17 1 3 4 74 8 1 1 4 88
ศิลปกรรม 79 4 3 86 86 3 1 90 67 7 2 76 67 18 11 96 21 3 2 2 28 320 35 2 3 16 376
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 79 4 3 86 86 3 1 90 67 7 2 76 67 18 11 96 21 3 2 2 28 320 35 2 3 16 376
สถาปัตยกรรม 83 2 85 86 8 1 1 96 84 8 1 93 64 19 1 1 17 102 69 6 1 13 89 27 1 6 34 413 42 2 2 1 3 36 499
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 14 1 4 19 14 1 4 19
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 34 1 35 28 1 1 1 31 30 3 33 16 15 6 37 24 1 6 31 13 2 15 145 20 1 1 1 14 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 49 1 50 58 7 65 54 5 1 60 48 4 1 1 11 65 45 5 1 7 58 254 21 1 1 3 18 298
รวมทั้งหมด 364 9 3 1 1 6 384 352 52 2 2 2 410 351 28 1 2 1 2 385 324 85 1 1 1 55 467 69 6 1 13 89 81 4 2 17 104 1,541 184 9 6 3 5 91 1,839