ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 132 8 2 1 3 6 152 128 30 3 1 1 2 165 91 9 2 1 103 97 19 1 1 9 127 7 4 11 455 66 3 6 3 3 22 558
พืชศาสตร์ 37 1 1 1 40 47 23 3 1 74 27 1 28 36 10 4 50 1 1 2 148 33 3 1 1 1 7 194
ปวส.พืชศาสตร์ 5 1 6 5 2 7 10 2 1 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 7 1 8 4 1 5 14 1 15 7 3 3 13 1 1 33 4 1 4 42
วท.บ.พืชศาสตร์ 21 1 22 38 20 2 1 61 13 13 29 7 1 37 1 1 101 27 2 1 1 2 134
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 1 1 4 1 5
สัตวศาสตร์และประมง 54 6 2 2 1 65 64 4 1 2 71 56 9 65 40 4 1 4 49 5 5 219 23 2 2 2 7 255
ปวส.สัตวศาสตร์ 8 1 1 1 11 10 10 2 2 20 1 1 1 23
ปวส.ประมง 6 1 7 4 4 2 2 12 1 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 28 4 1 33 41 1 2 44 48 2 50 26 3 1 3 33 143 9 2 1 5 160
วท.บ.ประมง 12 1 1 14 9 4 13 8 7 15 14 1 1 16 1 1 44 13 1 1 59
อุตสาหกรรมเกษตร 41 2 4 47 17 3 20 8 2 10 21 5 1 1 28 1 3 4 88 10 3 8 109
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 2 1 3 5 1 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 37 1 4 42 15 2 17 8 2 10 19 3 1 1 24 79 6 3 5 93
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2 2 4 2 2 4
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 1 3 4 2 1 3 6
รวมทั้งหมด 132 8 2 1 3 6 152 128 30 3 1 1 2 165 91 9 2 1 103 97 19 1 1 9 127 7 4 11 455 66 3 6 3 3 22 558