ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 32 5 37 168 9 177 40 2 1 43 240 11 6 257
วิศวกรรมเครื่องกล 8 8 54 3 57 17 2 1 20 79 5 1 85
ปวส.ช่างยนต์ 8 8 17 1 18 1 1 26 1 27
ปวส.ช่างกลเกษตร 8 8 8 8
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 37 2 39 8 2 1 11 45 4 1 50
วิศวกรรมไฟฟ้า 16 2 18 67 4 71 16 16 99 4 2 105
ปวส.ไฟฟ้า 16 2 18 25 1 26 41 1 2 44
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 42 3 45 16 16 58 3 61
วิศวกรรมอุตสาหการ 8 3 11 47 2 49 7 7 62 2 3 67
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 8 3 11 10 10 18 3 21
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 37 2 39 7 7 44 2 46
รวมทั้งหมด 32 5 37 168 9 177 40 2 1 43 240 11 6 257