ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 211 1 1 2 215 201 42 2 1 246 132 27 159 130 10 1 12 153 3 3 677 79 2 2 2 14 776
บริหารธุรกิจ 67 1 68 125 5 2 132 71 22 93 93 7 10 110 3 3 359 34 2 1 10 406
บธ.บ.การจัดการ 26 1 27 42 1 43 34 7 41 42 1 7 50 3 3 147 9 1 7 164
บธ.บ.การตลาด 19 19 49 3 1 53 24 11 35 22 4 1 27 114 18 1 1 134
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 22 22 34 1 1 36 13 4 17 29 2 2 33 98 7 1 2 108
บัญชี 75 1 76 76 37 1 114 49 4 53 28 1 2 31 228 42 2 2 274
บช.บ.การบัญชี 75 1 76 76 37 1 114 49 4 53 28 1 2 31 228 42 2 2 274
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 69 2 71 69 2 71
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 69 2 71 69 2 71
ศิลปศาสตร์ 12 1 13 9 2 1 12 21 3 1 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 12 1 13 9 2 1 12 21 3 1 25
รวมทั้งหมด 211 1 1 2 215 201 42 2 1 246 132 27 159 130 10 1 12 153 3 3 677 79 2 2 2 14 776