ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 51 58 1 240 1 7 358 29 230 220 479 11 65 170 7 253 9 44 140 4 197 2 2 23 1 5 33 102 399 1 793 1 1 23 1,320
บริหารธุรกิจ 22 25 1 128 1 3 180 10 120 147 277 6 41 62 3 112 2 18 61 2 83 2 1 21 1 2 27 42 205 1 419 1 1 10 679
ปวส.การจัดการ 1 10 20 31 1 3 1 5 1 11 23 1 36
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 14 26 45 1 11 12 6 14 37 57
บธ.บ.การจัดการ 4 4 1 62 1 2 74 1 47 37 85 2 18 12 1 33 1 9 19 29 1 1 9 78 1 130 1 3 222
บธ.บ.การตลาด 7 4 31 42 23 6 29 2 16 15 33 1 23 1 25 1 1 9 44 76 1 130
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 11 17 35 1 64 3 26 58 87 2 7 35 2 46 1 8 19 1 29 6 1 1 8 17 58 153 1 5 234
บัญชี 24 23 65 4 116 18 89 40 147 3 17 61 2 83 3 20 42 2 67 1 1 3 5 48 150 209 11 418
ปวส.การบัญชี 3 15 15 33 2 2 3 15 15 2 35
บช.บ.การบัญชี 24 23 65 4 116 15 74 25 114 3 17 61 2 83 3 20 42 2 67 1 1 1 3 45 135 194 9 383
ศิลปศาสตร์ 5 10 47 62 1 21 33 55 2 7 47 2 58 4 6 37 47 1 1 12 44 165 2 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 5 5 14 24 15 9 24 4 21 1 26 2 2 11 15 7 26 55 1 89
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 33 38 1 6 24 31 2 3 26 1 32 2 4 26 32 1 1 5 18 110 1 134
รวมทั้งหมด 51 58 1 240 1 7 358 29 230 220 479 11 65 170 7 253 9 44 140 4 197 2 2 23 1 5 33 102 399 1 793 1 1 23 1,320