ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 3 5 41 2 51 4 19 18 41 2 7 28 3 40 6 19 1 26 4 3 7 9 37 110 9 165
วิทยาศาสตร์ 1 3 16 20 2 7 7 16 1 5 17 3 26 1 14 1 16 4 3 7 4 16 58 7 85
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 2 4 2 2 4
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 16 20 2 7 7 16 1 5 17 3 26 1 14 1 16 2 1 3 4 16 56 5 81
อุตสาหกรรมเกษตร 2 2 25 2 31 2 12 11 25 1 2 11 14 5 5 10 5 21 52 2 80
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 2 2 25 2 31 2 12 11 25 1 2 11 14 5 5 10 5 21 52 2 80
รวมทั้งหมด 3 5 41 2 51 4 19 18 41 2 7 28 3 40 6 19 1 26 4 3 7 9 37 110 9 165