ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 175 3 1 179 191 12 2 1 206 176 5 1 1 183 149 2 1 8 160 16 1 17 707 22 4 2 10 745
บริหารธุรกิจ 86 2 1 89 96 6 1 103 86 2 1 1 90 96 2 6 104 13 1 14 377 12 2 1 8 400
บธ.บ.การจัดการ 43 1 44 54 3 1 58 49 1 1 51 48 1 49 2 2 196 5 2 1 204
บธ.บ.การตลาด 19 1 20 17 1 18 4 1 5 18 18 2 2 60 3 63
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 24 1 25 25 2 27 33 1 34 30 1 6 37 9 1 10 121 4 8 133
บัญชี 76 1 77 79 6 1 86 72 1 73 34 1 2 37 2 2 263 8 2 2 275
บช.บ.การบัญชี 76 1 77 79 6 1 86 72 1 73 34 1 2 37 2 2 263 8 2 2 275
ศิลปศาสตร์ 13 13 16 1 17 18 2 20 19 19 1 1 67 2 1 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 13 13 16 1 17 18 2 20 19 19 1 1 67 2 1 70
รวมทั้งหมด 175 3 1 179 191 12 2 1 206 176 5 1 1 183 149 2 1 8 160 16 1 17 707 22 4 2 10 745