ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 98 1 2 1 102 107 15 1 123 92 5 2 99 67 11 2 80 27 1 2 30 391 33 4 1 1 4 434
พืชศาสตร์ 62 8 1 71 46 46 18 1 2 21 4 1 1 6 130 10 1 3 144
ปวส.พืชศาสตร์ 8 8 1 1 8 1 9
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 1 3 4 1 5
วท.บ.พืชศาสตร์ 52 8 1 61 46 46 18 1 2 21 2 2 118 9 1 2 130
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 80 1 1 1 83 80 1 1 1 83
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 16 1 17 16 1 17
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 64 1 1 66 64 1 1 66
วิทยาศาสตร์ 6 1 7 14 14 21 2 1 24 17 1 18 13 13 71 3 2 76
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6 1 7 14 14 11 2 13 11 1 12 13 13 55 3 1 59
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 1 11 3 3 13 1 14
สัตวศาสตร์และประมง 23 5 28 19 2 1 22 24 9 33 4 4 70 16 1 87
ปวส.สัตวศาสตร์ 5 5 5 5
วท.บ.ประมง 1 1 2 2 4 4 8 12 7 10 17
วท.บ.สัตวศาสตร์ 17 5 22 17 1 18 20 1 21 2 2 56 6 1 63
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2 2 2 2
อุตสาหกรรมเกษตร 12 12 8 2 10 6 1 7 8 8 6 1 7 40 3 1 44
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 11 7 2 9 6 1 7 8 8 3 1 4 35 3 1 39
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 3 3 5 5
รวมทั้งหมด 98 1 2 1 102 107 15 1 123 92 5 2 99 67 11 2 80 27 1 2 30 391 33 4 1 1 4 434