ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 14 113 2 2 1 2 134 7 138 3 2 1 151 4 33 1 38 4 37 2 1 3 47 14 14 29 335 8 5 1 6 384
บริหารธุรกิจ 14 104 2 1 2 123 7 132 3 2 1 145 3 20 23 3 26 2 3 34 14 14 27 296 7 3 6 339
ปวส.การจัดการ 1 13 1 15 1 23 1 25 9 9 2 45 2 49
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 16 1 2 20 1 14 15 4 4 2 34 1 2 39
บธ.บ.การจัดการ 7 41 48 51 2 1 1 55 3 20 23 3 26 2 3 34 1 1 13 139 4 1 4 161
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 5 34 1 40 5 44 1 50 10 78 2 90
ศิลปศาสตร์ 9 1 1 11 6 6 1 13 1 15 1 11 1 13 2 39 1 2 1 45
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 9 1 1 11 6 6 1 13 1 15 1 11 1 13 2 39 1 2 1 45
รวมทั้งหมด 14 113 2 2 1 2 134 7 138 3 2 1 151 4 33 1 38 4 37 2 1 3 47 14 14 29 335 8 5 1 6 384