ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 4 46 1 1 52 20 82 2 2 106 7 61 1 2 71 1 1 2 3 17 20 34 207 4 4 2 251
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2 17 1 20 16 54 2 2 74 7 61 1 2 71 1 1 2 25 133 4 4 1 167
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 10 1 11 6 17 1 2 26 1 28 1 30 7 55 2 3 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 2 20 22 3 13 16 5 34 39
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 2 6 8 8 17 1 26 3 20 1 1 25 1 1 2 13 44 2 1 1 61
วิศวกรรมเครื่องกล 2 29 1 32 4 28 32 3 17 20 9 74 1 84
ปวส.ช่างยนต์ 2 29 1 32 4 28 32 3 17 20 9 74 1 84
รวมทั้งหมด 4 46 1 1 52 20 82 2 2 106 7 61 1 2 71 1 1 2 3 17 20 34 207 4 4 2 251