ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,100 18 3 1 22 1,144 895 323 7 1 1 2 1 1,230 959 218 5 7 1 1,190 673 263 2 1 1 68 1,008 194 75 2 2 22 295 3,821 897 19 12 2 3 113 4,867
บริหารธุรกิจ 762 16 2 1 7 788 589 177 6 1 1 1 775 600 139 3 4 746 446 145 1 1 51 644 105 42 2 2 20 171 2,502 519 13 9 1 2 78 3,124
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 19 10 1 30 7 6 13 26 16 1 43
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 64 1 4 69 41 2 1 44 60 8 68 33 4 8 45 10 1 3 14 208 15 1 1 15 240
บธ.บ.การจัดการ 197 4 201 131 52 1 1 185 188 34 222 133 60 10 203 10 3 8 21 659 153 1 1 18 832
บธ.บ.การตลาด 242 6 1 2 251 187 60 2 249 138 47 1 1 187 103 31 1 9 144 23 8 1 1 3 36 693 152 4 3 1 14 867
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 87 3 1 1 92 73 21 94 123 26 1 150 86 19 1 11 117 14 5 2 21 383 74 2 1 14 474
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 148 2 1 151 138 32 2 1 173 91 24 1 3 119 91 31 13 135 39 20 1 4 64 507 109 5 3 1 17 642
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 24 24 24 24
บัญชี 207 1 1 209 188 101 1 290 218 56 2 1 277 123 69 1 14 207 85 33 2 120 821 260 4 1 1 16 1,103
ปวส.การบัญชี 24 10 34 16 4 20 40 14 54
บช.บ.การบัญชี 207 1 1 209 164 91 1 256 218 56 2 1 277 123 69 1 14 207 69 29 2 100 781 246 4 1 1 16 1,049
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 131 1 132 118 45 1 1 165 141 23 3 167 104 49 1 3 157 4 4 498 118 2 3 4 625
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 68 68 70 40 1 1 112 96 10 3 109 73 39 1 3 116 4 4 311 89 2 3 4 409
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 63 1 64 48 5 53 45 13 58 31 10 41 187 29 216
รวมทั้งหมด 1,100 18 3 1 22 1,144 895 323 7 1 1 2 1 1,230 959 218 5 7 1 1,190 673 263 2 1 1 68 1,008 194 75 2 2 22 295 3,821 897 19 12 2 3 113 4,867