ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 888 29 44 5 1 1 4 972 769 232 7 3 2 3 1,016 644 143 4 1 792 420 181 1 2 47 651 43 18 1 62 606 148 3 3 2 39 801 3,370 751 59 10 4 6 94 4,294
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 96 4 2 102 56 14 70 85 15 100 43 24 6 73 43 18 1 62 37 14 5 56 360 89 2 12 463
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 28 28 22 2 24 28 5 33 23 5 1 29 23 4 1 28 8 1 2 11 132 17 4 153
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 42 2 2 46 13 4 17 31 7 38 17 17 4 38 20 14 34 28 13 3 44 151 57 2 7 217
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 26 2 28 21 8 29 26 3 29 3 2 1 6 1 1 77 15 1 93
วิศวกรรมเครื่องกล 186 3 1 1 1 192 169 55 1 1 1 227 127 27 2 156 104 26 13 143 207 41 2 8 258 793 152 6 2 1 22 976
ปวส.ช่างยนต์ 30 1 1 32 14 19 33 11 1 12 55 21 1 77
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 25 25 18 3 21 28 1 1 30 27 2 1 30 17 2 19 115 6 1 3 125
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 102 1 103 55 22 1 1 1 80 83 23 1 107 66 22 11 99 90 30 2 5 127 396 97 4 1 1 17 516
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 54 6 60 55 7 62 109 13 122
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 26 2 1 29 24 3 27 16 3 19 11 2 1 14 16 1 1 18 93 11 1 2 107
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 4 2 6 7 2 9 14 4 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 291 13 39 1 1 345 263 90 5 1 1 1 361 209 69 1 279 128 80 1 1 18 228 152 65 1 12 230 1,043 317 46 3 1 2 31 1,443
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 18 3 21 18 3 21
ปวส.ไฟฟ้า 33 33 31 2 1 34 1 1 2 65 3 1 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 52 7 39 98 38 20 2 1 1 62 14 6 20 104 33 41 1 1 180
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 109 3 1 113 67 24 1 92 88 24 1 113 51 22 10 83 26 9 3 38 341 82 2 1 13 439
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 92 2 1 95 51 31 1 83 65 25 90 33 34 1 2 70 48 29 1 8 86 289 121 1 2 1 10 424
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 18 2 20 29 8 1 38 47 10 1 58
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 56 11 1 68 56 20 76 44 24 1 6 75 9 8 17 165 63 2 6 236
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 1 6 2 2 7 1 8 14 2 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 99 99 95 22 1 118 118 13 131 81 20 1 4 106 33 2 1 4 40 426 57 1 2 8 494
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 32 32 19 12 31 26 3 29 22 2 24 3 2 5 102 17 2 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 67 67 76 10 1 87 92 10 102 59 18 1 4 82 30 2 1 2 35 324 40 1 2 6 373
วิศวกรรมอุตสาหการ 216 9 4 1 4 234 186 51 1 1 1 240 105 19 1 1 126 64 31 6 101 177 26 1 2 1 10 217 748 136 7 2 2 2 21 918
ปวส.ช่างโลหะ 15 1 16 17 1 18 18 18 50 1 1 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 11 3 14 29 9 1 39 1 1 1 3 41 13 1 1 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 24 1 25 27 3 30 1 1 52 4 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 96 4 2 3 105 33 32 65 73 5 78 31 22 2 55 60 9 1 9 79 293 72 2 1 14 382
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 31 1 32 40 2 1 1 44 71 3 1 1 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 70 1 1 1 1 74 49 5 1 1 56 32 14 1 1 48 33 9 4 46 57 14 1 72 241 43 2 2 1 7 296
รวมทั้งหมด 888 29 44 5 1 1 4 972 769 232 7 3 2 3 1,016 644 143 4 1 792 420 181 1 2 47 651 43 18 1 62 606 148 3 3 2 39 801 3,370 751 59 10 4 6 94 4,294