ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 363 9 3 1 1 6 383 353 51 2 2 2 410 351 28 1 2 1 2 385 335 81 1 1 1 47 466 72 6 1 10 89 92 4 2 18 116 1,566 179 9 6 3 5 81 1,849
การออกแบบ 135 3 1 1 2 142 132 25 2 1 160 134 8 1 1 144 140 43 22 205 26 6 32 567 79 4 1 2 30 683
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 35 1 36 47 13 60 61 4 65 55 18 11 84 13 2 15 211 36 13 260
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 39 1 2 42 46 6 2 54 38 2 1 1 42 33 23 2 58 4 1 5 160 32 3 1 5 201
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 55 1 1 1 58 39 6 1 46 35 2 37 52 2 9 63 9 3 12 190 11 1 1 1 12 216
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 6 6 6 6
เทคโนโลยีศิลป์ 66 2 1 1 70 49 15 64 66 5 1 72 58 2 1 3 64 12 3 15 251 24 1 1 1 7 285
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 49 2 1 52 35 8 43 41 4 45 42 2 3 47 10 10 177 16 1 3 197
ทล.บ.เซรามิก 17 1 18 14 7 21 25 1 1 27 16 1 17 2 3 5 74 8 1 1 4 88
ศิลปกรรม 79 4 3 86 86 3 1 90 67 7 2 76 68 17 10 95 23 3 2 3 31 323 34 2 3 16 378
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 79 4 3 86 86 3 1 90 67 7 2 76 68 17 10 95 23 3 2 3 31 323 34 2 3 16 378
สถาปัตยกรรม 83 2 85 86 8 1 1 96 84 8 1 93 69 19 1 1 12 102 72 6 1 10 89 31 1 6 38 425 42 2 2 1 3 28 503
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 18 1 3 22 18 1 3 22
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 34 1 35 28 1 1 1 31 30 3 33 17 15 5 37 26 1 4 31 13 3 16 148 20 1 1 1 12 183
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 49 1 50 58 7 65 54 5 1 60 52 4 1 1 7 65 46 5 1 6 58 259 21 1 1 3 13 298
รวมทั้งหมด 363 9 3 1 1 6 383 353 51 2 2 2 410 351 28 1 2 1 2 385 335 81 1 1 1 47 466 72 6 1 10 89 92 4 2 18 116 1,566 179 9 6 3 5 81 1,849