ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 506 10 4 6 10 536 422 61 4 5 8 500 223 28 1 1 6 259 124 8 1 5 138 20 2 1 1 24 1,295 109 10 12 1 30 1,457
บริหารธุรกิจ 299 5 2 3 5 314 276 32 3 3 8 322 93 10 1 1 5 110 50 6 1 3 60 14 1 1 1 17 732 54 7 7 1 22 823
ปวส.การจัดการ 36 1 1 38 37 6 1 1 45 6 6 79 6 1 1 2 89
ปวส.การตลาด 26 1 1 28 9 3 12 6 1 1 8 41 5 1 1 48
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 1 11 20 1 21 1 1 31 2 33
บธ.บ.การจัดการ 106 2 1 2 111 115 14 1 1 6 137 52 3 4 59 25 3 1 29 1 1 299 20 3 2 13 337
บธ.บ.การตลาด 62 3 1 66 40 4 2 1 47 23 1 1 25 14 1 15 139 8 2 4 153
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 59 1 60 55 4 1 60 18 6 1 1 26 11 3 1 1 16 1 1 143 13 2 1 1 3 163
บัญชี 171 4 3 3 181 115 24 2 141 92 7 99 29 2 31 5 1 6 412 38 5 3 458
ปวส.การบัญชี 19 2 2 23 14 9 23 2 2 35 11 2 48
บช.บ.การบัญชี 152 2 1 3 158 101 15 2 118 92 7 99 29 2 31 3 1 4 377 27 3 3 410
ศิลปศาสตร์ 36 1 2 2 41 31 5 1 37 38 11 1 50 45 2 47 1 1 151 17 3 5 176
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 26 2 2 30 19 4 23 26 5 31 27 2 29 1 1 99 9 2 4 114
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 10 1 11 12 1 1 14 12 6 1 19 18 18 52 8 1 1 62
รวมทั้งหมด 506 10 4 6 10 536 422 61 4 5 8 500 223 28 1 1 6 259 124 8 1 5 138 20 2 1 1 24 1,295 109 10 12 1 30 1,457