ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 125 4 2 1 2 6 140 137 34 3 1 1 1 2 179 100 9 2 1 112 104 17 1 1 8 131 9 5 14 475 64 3 6 3 3 22 576
พืชศาสตร์ 39 1 1 1 42 47 23 3 1 74 28 1 29 40 10 4 54 3 2 5 157 33 3 1 1 1 8 204
ปวส.พืชศาสตร์ 5 1 6 5 2 7 10 2 1 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 9 1 10 4 1 5 14 1 15 10 4 3 17 3 3 40 5 1 4 50
วท.บ.พืชศาสตร์ 21 1 22 38 20 2 1 61 14 14 30 6 1 37 2 2 103 26 2 1 1 3 136
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 1 1 4 1 5
สัตวศาสตร์และประมง 45 2 2 1 1 51 73 8 1 1 2 85 64 9 73 40 4 1 4 49 5 5 227 23 2 2 2 7 263
ปวส.สัตวศาสตร์ 8 1 1 1 11 10 10 2 2 20 1 1 1 23
ปวส.ประมง 6 1 7 4 4 2 2 12 1 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 19 19 50 4 1 1 2 58 55 2 57 26 3 1 3 33 150 9 2 1 5 167
วท.บ.ประมง 12 1 1 14 9 4 13 9 7 16 14 1 1 16 1 1 45 13 1 1 60
อุตสาหกรรมเกษตร 41 2 4 47 17 3 20 8 2 10 24 3 1 28 1 3 4 91 8 3 7 109
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 2 1 3 5 1 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 37 1 4 42 15 2 17 8 2 10 22 1 1 24 82 4 3 4 93
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2 2 4 2 2 4
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 1 3 4 2 1 3 6
รวมทั้งหมด 125 4 2 1 2 6 140 137 34 3 1 1 1 2 179 100 9 2 1 112 104 17 1 1 8 131 9 5 14 475 64 3 6 3 3 22 576