ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 35 2 37 168 9 177 135 8 1 144 338 17 3 358
วิศวกรรมเครื่องกล 8 8 54 3 57 51 3 1 55 113 6 1 120
ปวส.ช่างกลเกษตร 10 10 10 10
ปวส.ช่างยนต์ 8 8 17 1 18 12 12 37 1 38
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 37 2 39 29 3 1 33 66 5 1 72
วิศวกรรมไฟฟ้า 16 2 18 67 4 71 32 4 36 115 8 2 125
ปวส.ไฟฟ้า 16 2 18 25 1 26 1 1 42 1 2 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 42 3 45 31 4 35 73 7 80
วิศวกรรมอุตสาหการ 11 11 47 2 49 52 1 53 110 3 113
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 11 11 10 10 21 21
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 37 2 39 52 1 53 89 3 92
รวมทั้งหมด 35 2 37 168 9 177 135 8 1 144 338 17 3 358