ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 212 1 1 2 216 201 41 2 1 245 132 27 159 130 10 1 12 153 3 3 678 78 2 2 2 14 776
บริหารธุรกิจ 68 1 69 129 5 2 136 71 22 93 93 7 10 110 3 3 364 34 2 1 10 411
บธ.บ.การจัดการ 26 1 27 42 1 43 34 7 41 42 1 7 50 3 3 147 9 1 7 164
บธ.บ.การตลาด 20 20 53 3 1 57 24 11 35 22 4 1 27 119 18 1 1 139
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 22 22 34 1 1 36 13 4 17 29 2 2 33 98 7 1 2 108
บัญชี 74 1 75 72 36 1 109 49 4 53 28 1 2 31 223 41 2 2 268
บช.บ.การบัญชี 74 1 75 72 36 1 109 49 4 53 28 1 2 31 223 41 2 2 268
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 70 2 72 70 2 72
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 70 2 72 70 2 72
ศิลปศาสตร์ 12 1 13 9 2 1 12 21 3 1 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 12 1 13 9 2 1 12 21 3 1 25
รวมทั้งหมด 212 1 1 2 216 201 41 2 1 245 132 27 159 130 10 1 12 153 3 3 678 78 2 2 2 14 776