ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 162 185 2 375 2 1 6 733 87 363 224 1 675 69 193 122 1 13 398 53 91 2 103 1 2 252 1 1 28 70 93 6 197 400 902 4 917 3 2 28 2,256
วิศวกรรมเครื่องกล 54 38 84 1 3 180 28 100 54 182 22 38 21 1 82 7 14 7 28 1 1 5 12 11 28 117 202 177 1 4 501
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 3 3 35 41 5 17 17 39 2 4 6 10 20 56 86
ปวส.ช่างยนต์ 1 11 27 1 40 1 22 12 35 5 5 10 2 38 44 1 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 28 14 21 1 2 66 9 45 18 72 11 29 12 1 53 4 12 4 20 3 7 2 12 55 107 57 1 3 223
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 22 10 1 33 13 16 7 36 11 9 9 29 3 2 3 8 1 1 50 37 20 107
วิศวกรรมไฟฟ้า 59 75 2 135 1 1 273 34 131 95 1 261 26 96 50 1 7 180 24 32 1 42 1 100 5 7 21 3 36 148 341 3 343 1 2 12 850
ปวส.ไฟฟ้า 2 9 26 37 3 11 24 38 1 1 5 21 50 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 6 5 22 1 34 2 13 4 19 1 6 7 9 18 32 1 60
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 2 10 15 27 11 12 23 2 21 27 50
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 15 18 27 60 1 24 9 34 15 11 16 1 2 45 4 4 11 19 2 1 6 2 11 37 58 69 1 4 169
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 17 24 1 26 1 69 13 44 17 74 5 32 20 57 10 17 17 1 45 2 4 9 1 16 47 121 1 89 1 2 261
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 9 23 13 1 46 3 31 7 1 42 1 9 1 6 17 1 1 13 64 1 26 2 106
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 17 9 1 19 46 6 5 16 27 3 22 7 4 36 9 2 8 19 35 38 1 50 4 128
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 21 32 63 2 118 11 58 28 97 10 27 22 2 61 12 20 1 24 57 9 44 29 82 63 181 1 166 4 415
ปวส.ช่างก่อสร้าง 10 5 30 1 46 2 22 10 34 15 10 25 12 42 50 1 105
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 11 27 33 1 72 9 36 18 63 10 27 22 2 61 12 20 1 24 57 9 29 19 57 51 139 1 116 3 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 28 40 93 1 162 14 74 47 135 11 32 29 3 75 10 25 30 1 1 67 9 7 32 3 51 72 178 231 1 8 490
ปวส.ช่างกลโรงงาน 7 10 23 40 2 28 8 38 1 6 7 10 38 37 85
ปวส.ช่างโลหะ 6 3 24 33 2 2 16 20 2 14 16 10 5 54 69
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 9 20 37 66 4 41 19 64 11 32 23 3 69 9 24 24 1 58 6 7 12 3 28 39 124 115 1 6 285
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 6 7 9 1 23 6 3 4 13 6 6 1 1 6 1 9 13 11 25 2 51
รวมทั้งหมด 162 185 2 375 2 1 6 733 87 363 224 1 675 69 193 122 1 13 398 53 91 2 103 1 2 252 1 1 28 70 93 6 197 400 902 4 917 3 2 28 2,256