ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 32 1 33 110 6 116 56 3 1 60 198 10 1 209
วิศวกรรมเครื่องกล 23 23 72 1 73 24 1 25 119 1 1 121
ปวส.ช่างยนต์ 23 23 39 1 40 10 10 72 1 73
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 33 33 14 1 15 47 1 48
วิศวกรรมไฟฟ้า 9 1 10 33 2 35 29 3 32 71 6 77
ปวส.ไฟฟ้า 9 1 10 17 2 19 12 3 15 38 6 44
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 16 16 17 17 33 33
วิศวกรรมอุตสาหการ 5 3 8 3 3 8 3 11
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 5 3 8 3 3 8 3 11
รวมทั้งหมด 32 1 33 110 6 116 56 3 1 60 198 10 1 209