ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 3 46 1 1 51 20 82 2 2 106 8 60 1 2 71 1 1 2 3 17 20 34 206 4 4 2 250
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 17 1 19 16 54 2 2 74 8 60 1 2 71 1 1 2 25 132 4 4 1 166
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 10 1 11 6 17 1 2 26 2 27 1 30 8 54 2 3 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 2 2 20 22 3 13 16 6 34 40
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 6 6 8 17 1 26 3 20 1 1 25 1 1 2 11 44 2 1 1 59
วิศวกรรมเครื่องกล 2 29 1 32 4 28 32 3 17 20 9 74 1 84
ปวส.ช่างยนต์ 2 29 1 32 4 28 32 3 17 20 9 74 1 84
รวมทั้งหมด 3 46 1 1 51 20 82 2 2 106 8 60 1 2 71 1 1 2 3 17 20 34 206 4 4 2 250