ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 871 29 44 4 1 1 4 954 755 222 6 2 2 3 990 642 133 4 1 780 441 167 1 2 39 650 44 18 62 644 126 3 3 2 24 802 3,397 695 58 8 4 6 70 4,238
วิศวกรรมเครื่องกล 184 3 1 1 1 190 162 51 1 214 124 27 2 153 110 24 9 143 217 34 2 5 258 797 139 5 1 1 15 958
ปวส.ช่างยนต์ 30 1 1 32 14 17 31 11 1 12 55 19 1 75
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 24 24 17 2 19 27 1 1 29 27 2 1 30 17 2 19 112 5 1 3 121
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 26 2 1 29 23 3 26 16 3 19 11 2 1 14 16 1 1 18 92 11 1 2 106
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 101 1 102 50 21 1 72 81 23 1 105 72 20 7 99 100 23 2 2 127 404 87 3 1 10 505
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 54 6 60 55 7 62 109 13 122
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 4 2 6 7 2 9 14 4 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 328 15 39 2 1 385 273 91 5 1 1 1 372 243 66 1 310 156 86 1 1 21 265 20 14 34 192 71 1 11 275 1,212 343 46 4 1 2 33 1,641
ปวส.ไฟฟ้า 33 33 31 2 1 34 1 1 2 65 3 1 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 18 3 21 18 3 21
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 52 7 39 98 39 18 2 1 1 61 14 6 20 105 31 41 1 1 179
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 18 2 20 28 8 1 37 46 10 1 57
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 92 2 1 95 48 31 1 80 66 21 87 35 32 1 2 70 53 26 1 7 87 294 112 1 2 1 9 419
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 104 3 1 108 66 23 1 90 92 20 1 113 55 18 9 82 33 6 1 40 350 70 2 1 10 433
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 56 11 1 68 54 18 72 49 19 1 6 75 9 7 16 168 55 2 6 231
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 42 2 1 45 13 4 17 31 7 38 17 17 4 38 20 14 34 29 13 2 44 152 57 1 6 216
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 1 6 2 2 7 1 8 14 2 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 125 125 115 23 1 139 146 18 164 105 25 1 4 135 24 4 28 42 3 1 5 51 557 73 1 2 9 642
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 27 27 22 2 24 28 5 33 23 5 1 29 24 4 28 9 1 1 11 133 17 2 152
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 31 31 19 12 31 26 3 29 22 2 24 3 2 5 101 17 2 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 67 67 74 9 1 84 92 10 102 60 18 1 3 82 30 2 1 2 35 323 39 1 2 5 370
วิศวกรรมอุตสาหการ 234 11 4 1 4 254 205 57 1 1 1 265 129 22 1 1 153 70 32 5 107 193 18 1 2 1 3 218 831 140 7 2 2 2 13 997
ปวส.ช่างกลโรงงาน 24 1 25 27 3 30 1 1 52 4 56
ปวส.ช่างโลหะ 15 1 16 17 1 18 18 18 50 1 1 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 11 3 14 29 9 1 39 1 1 1 3 41 13 1 1 56
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 68 1 1 1 1 72 48 5 1 1 55 30 14 1 1 46 35 9 2 46 61 11 72 242 40 2 2 1 4 291
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 91 4 2 3 100 32 30 62 73 5 78 32 21 2 55 70 5 1 3 79 298 65 2 1 8 374
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 25 2 27 21 8 29 26 3 29 3 2 1 6 1 1 76 15 1 92
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 31 1 32 41 1 1 1 44 72 2 1 1 76
รวมทั้งหมด 871 29 44 4 1 1 4 954 755 222 6 2 2 3 990 642 133 4 1 780 441 167 1 2 39 650 44 18 62 644 126 3 3 2 24 802 3,397 695 58 8 4 6 70 4,238