ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 348 9 3 1 1 5 367 352 51 2 2 2 409 348 28 1 2 1 2 382 366 67 1 1 1 28 464 75 3 1 10 89 96 4 2 14 116 1,585 162 9 6 3 5 57 1,827
การออกแบบ 126 3 1 1 2 133 132 25 2 1 160 134 8 1 1 144 160 33 11 204 26 6 32 578 69 4 1 2 19 673
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 34 1 35 47 13 60 61 4 65 66 13 5 84 13 2 15 221 31 7 259
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 32 1 2 35 46 6 2 54 38 2 1 1 42 39 18 1 58 4 1 5 159 27 3 1 4 194
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 54 1 1 1 57 39 6 1 46 35 2 37 55 2 5 62 9 3 12 192 11 1 1 1 8 214
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 6 6 6 6
เทคโนโลยีศิลป์ 63 2 1 66 50 15 65 64 5 1 70 60 2 1 63 12 3 15 249 24 1 1 1 3 279
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 48 2 1 51 37 8 45 40 4 44 44 2 46 10 10 179 16 1 196
ทล.บ.เซรามิก 15 15 13 7 20 24 1 1 26 16 1 17 2 3 5 70 8 1 1 3 83
ศิลปกรรม 77 4 3 84 84 3 1 88 66 7 2 75 76 13 6 95 25 3 2 1 31 328 30 2 3 10 373
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 77 4 3 84 84 3 1 88 66 7 2 75 76 13 6 95 25 3 2 1 31 328 30 2 3 10 373
สถาปัตยกรรม 82 2 84 86 8 1 1 96 84 8 1 93 70 19 1 1 11 102 75 3 1 10 89 33 1 4 38 430 39 2 2 1 3 25 502
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 20 1 1 22 20 1 1 22
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 33 1 34 28 1 1 1 31 30 3 33 17 15 5 37 26 1 4 31 13 3 16 147 20 1 1 1 12 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 49 1 50 58 7 65 54 5 1 60 53 4 1 1 6 65 49 2 1 6 58 263 18 1 1 3 12 298
รวมทั้งหมด 348 9 3 1 1 5 367 352 51 2 2 2 409 348 28 1 2 1 2 382 366 67 1 1 1 28 464 75 3 1 10 89 96 4 2 14 116 1,585 162 9 6 3 5 57 1,827