ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 478 10 4 6 6 504 425 49 4 5 4 487 216 27 1 1 2 247 126 7 1 4 138 23 1 1 25 1,268 93 10 12 1 17 1,401
บริหารธุรกิจ 283 5 2 3 3 296 282 27 3 4 4 320 97 10 1 1 1 110 51 5 1 3 60 15 1 1 17 728 47 7 8 1 12 803
ปวส.การจัดการ 33 1 1 35 37 6 1 1 45 6 6 76 6 1 1 2 86
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 1 10 20 1 21 1 1 30 2 32
ปวส.การตลาด 24 1 1 26 9 3 12 7 1 8 40 4 1 1 46
บธ.บ.การจัดการ 104 2 1 1 108 120 10 1 2 2 135 56 3 59 26 2 1 29 1 1 307 15 3 3 4 332
บธ.บ.การตลาด 59 3 62 41 3 2 1 47 23 1 1 25 14 1 15 137 7 2 3 149
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 54 1 55 55 4 1 60 18 6 1 1 26 11 3 1 1 16 1 1 138 13 2 1 1 3 158
บัญชี 163 4 3 3 173 114 17 1 132 81 6 87 29 2 31 7 7 394 29 4 3 430
ปวส.การบัญชี 19 2 2 23 19 4 23 2 2 40 6 2 48
บช.บ.การบัญชี 144 2 1 3 150 95 13 1 109 81 6 87 29 2 31 5 5 354 23 2 3 382
ศิลปศาสตร์ 32 1 2 35 29 5 1 35 38 11 1 50 46 1 47 1 1 146 17 3 2 168
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 24 2 26 17 4 21 26 5 31 28 1 29 1 1 96 9 2 1 108
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 8 1 9 12 1 1 14 12 6 1 19 18 18 50 8 1 1 60
รวมทั้งหมด 478 10 4 6 6 504 425 49 4 5 4 487 216 27 1 1 2 247 126 7 1 4 138 23 1 1 25 1,268 93 10 12 1 17 1,401