ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 33 2 35 166 9 175 137 8 1 146 336 17 3 356
วิศวกรรมเครื่องกล 7 7 54 3 57 52 3 1 56 113 6 1 120
ปวส.ช่างยนต์ 7 7 17 1 18 12 12 36 1 37
ปวส.ช่างกลเกษตร 10 10 10 10
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 37 2 39 30 3 1 34 67 5 1 73
วิศวกรรมไฟฟ้า 16 2 18 67 4 71 32 4 36 115 8 2 125
ปวส.ไฟฟ้า 16 2 18 25 1 26 1 1 42 1 2 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 42 3 45 31 4 35 73 7 80
วิศวกรรมอุตสาหการ 10 10 45 2 47 53 1 54 108 3 111
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 10 10 8 8 18 18
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 37 2 39 53 1 54 90 3 93
รวมทั้งหมด 33 2 35 166 9 175 137 8 1 146 336 17 3 356