ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 203 3 2 208 212 32 4 1 1 2 252 276 34 3 1 314 186 15 2 14 217 9 1 10 94 6 8 108 980 90 9 1 1 1 27 1,109
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14 1 1 16 31 3 34 35 2 5 42 9 1 10 2 2 91 6 1 6 104
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 14 1 1 16 10 1 11 26 2 5 33 9 1 10 2 2 61 4 1 6 72
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 21 2 23 9 9 30 2 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 114 2 116 114 2 116
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 114 2 116 114 2 116
วิศวกรรมไฟฟ้า 34 1 35 115 7 1 1 2 126 96 12 1 109 64 5 1 4 74 30 2 3 35 339 27 3 1 9 379
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 34 1 35 95 4 1 1 2 103 88 7 95 54 2 56 16 1 1 18 287 13 1 1 5 307
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 10 8 5 1 14 10 5 1 2 18 11 1 1 13 39 11 2 3 55
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 3 1 4 3 1 4
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 10 3 13 10 3 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 23 1 24 50 2 1 53 79 8 2 89 47 7 2 56 49 1 4 54 248 17 4 1 6 276
ปวส.ช่างโยธา 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 23 1 24 50 2 1 53 79 8 2 89 47 7 2 56 48 1 4 53 247 17 4 1 6 275
วิศวกรรมอุตสาหการ 32 1 33 33 24 57 70 11 1 82 40 1 1 3 45 13 3 1 17 188 40 1 1 4 234
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 6 2 8 19 1 20 15 1 2 18 9 3 1 13 49 5 1 1 3 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 32 1 33 27 22 49 51 11 62 25 1 1 27 4 4 139 35 1 175
รวมทั้งหมด 203 3 2 208 212 32 4 1 1 2 252 276 34 3 1 314 186 15 2 14 217 9 1 10 94 6 8 108 980 90 9 1 1 1 27 1,109