ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 50 56 1 240 1 8 356 32 217 217 466 11 64 169 6 250 10 40 145 2 197 2 2 23 1 5 33 105 379 1 794 1 1 21 1,302
บริหารธุรกิจ 21 24 1 128 1 3 178 12 112 145 269 6 40 62 2 110 2 17 62 2 83 2 1 21 1 2 27 43 194 1 418 1 1 9 667
ปวส.การจัดการ 1 10 19 30 1 3 1 5 1 11 22 1 35
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 14 26 45 1 11 12 6 14 37 57
บธ.บ.การจัดการ 4 4 1 62 1 2 74 3 40 37 80 2 17 13 32 1 9 19 29 1 1 11 70 1 131 1 2 216
บธ.บ.การตลาด 7 3 31 41 22 6 28 2 16 15 33 24 1 25 1 1 9 41 77 1 128
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 10 17 35 1 63 3 26 57 86 2 7 34 2 45 1 8 19 1 29 6 1 1 8 16 58 151 1 5 231
บัญชี 24 23 65 4 116 18 84 40 142 3 17 61 2 83 4 17 46 67 1 1 3 5 49 142 213 9 413
ปวส.การบัญชี 3 15 14 32 2 2 3 15 14 2 34
บช.บ.การบัญชี 24 23 65 4 116 15 69 26 110 3 17 61 2 83 4 17 46 67 1 1 1 3 46 127 199 7 379
ศิลปศาสตร์ 5 9 47 1 62 2 21 32 55 2 7 46 2 57 4 6 37 47 1 1 13 43 163 3 222
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 5 4 14 23 15 8 23 4 21 1 26 2 2 11 15 7 25 54 1 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 33 1 39 2 6 24 32 2 3 25 1 31 2 4 26 32 1 1 6 18 109 2 135
รวมทั้งหมด 50 56 1 240 1 8 356 32 217 217 466 11 64 169 6 250 10 40 145 2 197 2 2 23 1 5 33 105 379 1 794 1 1 21 1,302