ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 162 185 2 375 2 1 6 733 87 361 226 1 675 70 192 122 1 13 398 53 91 2 103 1 2 252 1 1 28 69 94 6 197 401 898 4 920 3 2 28 2,256
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 45 26 1 29 1 102 25 24 27 76 14 31 22 4 71 13 5 17 1 36 1 1 98 86 1 95 6 286
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 17 9 1 19 46 6 5 16 27 3 22 7 4 36 9 2 8 19 35 38 1 50 4 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 6 7 9 1 23 6 3 4 13 6 6 1 1 6 1 9 13 11 25 2 51
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 22 10 1 33 13 16 7 36 11 9 9 29 3 2 3 8 1 1 50 37 20 107
วิศวกรรมเครื่องกล 32 28 83 1 3 147 15 83 48 146 12 28 12 1 53 4 12 4 20 5 12 11 28 68 163 158 1 4 394
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 3 3 35 41 5 17 17 39 2 4 6 10 20 56 86
ปวส.ช่างยนต์ 1 11 27 1 40 1 21 13 35 5 5 10 2 37 45 1 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 28 14 21 1 2 66 9 45 18 72 12 28 12 1 53 4 12 4 20 3 7 2 12 56 106 57 1 3 223
วิศวกรรมไฟฟ้า 42 66 1 116 1 1 227 28 125 80 1 234 23 74 43 1 3 144 15 30 1 34 1 81 5 7 21 3 36 113 302 2 294 1 2 8 722
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 6 5 22 1 34 2 13 4 19 1 6 7 9 18 32 1 60
ปวส.ไฟฟ้า 2 9 26 37 3 10 25 38 1 1 5 20 51 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 2 10 15 27 11 12 23 2 21 27 50
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 17 24 1 26 1 69 13 44 17 74 5 32 20 57 10 17 17 1 45 2 4 9 1 16 47 121 1 89 1 2 261
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 15 18 27 60 1 24 9 34 15 11 16 1 2 45 4 4 11 19 2 1 6 2 11 37 58 69 1 4 169
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 9 23 13 1 46 3 31 7 1 42 1 9 1 6 17 1 1 13 64 1 26 2 106
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 21 32 63 2 118 11 58 28 97 10 27 22 2 61 12 20 1 24 57 9 43 30 82 63 180 1 167 4 415
ปวส.ช่างก่อสร้าง 10 5 30 1 46 2 22 10 34 15 10 25 12 42 50 1 105
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 11 27 33 1 72 9 36 18 63 10 27 22 2 61 12 20 1 24 57 9 28 20 57 51 138 1 117 3 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 22 33 84 139 8 71 43 122 11 32 23 3 69 9 24 24 1 58 9 7 32 3 51 59 167 206 1 6 439
ปวส.ช่างโลหะ 6 3 24 33 2 2 16 20 2 14 16 10 5 54 69
ปวส.ช่างกลโรงงาน 7 10 23 40 2 28 8 38 1 6 7 10 38 37 85
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 9 20 37 66 4 41 19 64 11 32 23 3 69 9 24 24 1 58 6 7 12 3 28 39 124 115 1 6 285
รวมทั้งหมด 162 185 2 375 2 1 6 733 87 361 226 1 675 70 192 122 1 13 398 53 91 2 103 1 2 252 1 1 28 69 94 6 197 401 898 4 920 3 2 28 2,256