ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 4 19 1 1 26 1 24 7 32 1 1 15 2 19 1 11 1 13 1 4 1 6 3 30 1 56 1 5 96
การออกแบบ 1 4 19 1 1 26 1 24 7 32 1 1 15 2 19 1 11 1 13 1 4 1 6 3 30 1 56 1 5 96
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 1 4 19 1 1 26 1 24 7 32 1 1 15 2 19 1 11 1 13 1 4 1 6 3 30 1 56 1 5 96
รวมทั้งหมด 1 4 19 1 1 26 1 24 7 32 1 1 15 2 19 1 11 1 13 1 4 1 6 3 30 1 56 1 5 96