ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 170 3 1 174 191 12 2 1 206 178 3 1 1 183 150 2 1 7 160 16 1 17 705 20 4 2 9 740
บริหารธุรกิจ 82 2 1 85 96 6 1 103 87 1 1 1 90 97 2 5 104 13 1 14 375 11 2 1 7 396
บธ.บ.การจัดการ 43 1 44 54 3 1 58 49 1 1 51 48 1 49 2 2 196 5 2 1 204
บธ.บ.การตลาด 15 1 16 17 1 18 4 1 5 18 18 2 2 56 3 59
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 24 1 25 25 2 27 34 34 31 1 5 37 9 1 10 123 3 7 133
บัญชี 75 1 76 79 6 1 86 73 73 34 1 2 37 2 2 263 7 2 2 274
บช.บ.การบัญชี 75 1 76 79 6 1 86 73 73 34 1 2 37 2 2 263 7 2 2 274
ศิลปศาสตร์ 13 13 16 1 17 18 2 20 19 19 1 1 67 2 1 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 13 13 16 1 17 18 2 20 19 19 1 1 67 2 1 70
รวมทั้งหมด 170 3 1 174 191 12 2 1 206 178 3 1 1 183 150 2 1 7 160 16 1 17 705 20 4 2 9 740