ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 96 1 2 1 100 107 15 1 123 94 3 2 99 73 5 2 80 28 1 1 30 398 25 4 1 2 2 432
พืชศาสตร์ 62 8 1 71 46 46 18 1 2 21 5 1 6 131 10 1 2 144
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 1 3 4 1 5
ปวส.พืชศาสตร์ 8 8 1 1 9 9
วท.บ.พืชศาสตร์ 52 8 1 61 46 46 18 1 2 21 2 2 118 9 1 2 130
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 80 1 1 1 83 80 1 1 1 83
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 16 1 17 16 1 17
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 64 1 1 66 64 1 1 66
วิทยาศาสตร์ 6 1 7 14 14 21 2 1 24 17 1 18 13 13 71 3 2 76
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 1 11 3 3 13 1 14
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6 1 7 14 14 11 2 13 11 1 12 13 13 55 3 1 59
สัตวศาสตร์และประมง 23 5 28 21 1 22 30 3 33 4 4 78 8 1 87
ปวส.สัตวศาสตร์ 5 5 5 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 17 5 22 17 1 18 20 1 21 2 2 56 6 1 63
วท.บ.ประมง 1 1 4 4 10 2 12 15 2 17
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2 2 2 2
อุตสาหกรรมเกษตร 10 10 8 2 10 6 1 7 8 8 6 1 7 38 3 1 42
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9 9 7 2 9 6 1 7 8 8 3 1 4 33 3 1 37
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 3 3 5 5
รวมทั้งหมด 96 1 2 1 100 107 15 1 123 94 3 2 99 73 5 2 80 28 1 1 30 398 25 4 1 2 2 432