ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,068 16 3 1 22 1,110 908 295 7 1 1 2 1 1,215 958 202 6 7 1 1 1,175 795 164 2 2 2 43 1,008 217 59 2 3 15 296 3,946 736 20 14 2 5 81 4,804
บริหารธุรกิจ 742 14 2 1 7 766 603 153 6 1 1 1 765 600 131 4 4 1 740 525 85 2 2 31 645 117 35 2 3 14 171 2,587 418 14 11 1 4 52 3,087
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 19 9 1 29 8 5 13 27 14 1 42
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 62 1 4 67 41 1 1 43 60 8 68 39 1 5 45 11 1 2 14 213 11 1 1 11 237
บธ.บ.การจัดการ 192 3 195 143 40 1 1 185 188 31 219 166 30 1 5 202 13 4 5 22 702 108 1 2 10 823
บธ.บ.การตลาด 237 6 1 2 246 192 53 2 247 137 45 1 1 184 123 16 1 6 146 22 8 1 1 3 35 711 128 4 3 1 11 858
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 86 3 1 1 91 74 20 94 124 23 2 1 150 95 14 1 7 117 16 3 1 1 21 395 63 3 2 1 9 473
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 142 1 1 144 134 30 2 1 167 91 24 1 3 119 102 24 1 8 135 45 15 1 3 64 514 94 5 4 1 11 629
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 23 23 23 23
บัญชี 205 1 1 207 187 99 1 287 216 49 2 1 268 144 51 1 10 206 95 24 1 120 847 224 4 1 1 11 1,088
ปวส.การบัญชี 25 9 34 16 4 20 41 13 54
บช.บ.การบัญชี 205 1 1 207 162 90 1 253 216 49 2 1 268 144 51 1 10 206 79 20 1 100 806 211 4 1 1 11 1,034
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 121 1 122 118 43 1 1 163 142 22 3 167 126 28 1 2 157 5 5 512 94 2 3 3 614
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 63 63 71 38 1 1 111 96 10 3 109 90 23 1 2 116 5 5 325 71 2 3 3 404
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 58 1 59 47 5 52 46 12 58 36 5 41 187 23 210
รวมทั้งหมด 1,068 16 3 1 22 1,110 908 295 7 1 1 2 1 1,215 958 202 6 7 1 1 1,175 795 164 2 2 2 43 1,008 217 59 2 3 15 296 3,946 736 20 14 2 5 81 4,804