ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 150 3 1 1 1 156 117 5 1 123 130 2 1 8 141 18 1 19 7 2 9 422 13 1 2 1 9 448
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 143 3 1 1 148 95 5 1 101 121 1 1 8 131 359 9 1 2 1 8 380
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 87 2 1 90 49 4 53 74 1 6 81 210 6 1 1 6 224
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 28 1 29 27 27 23 23 78 1 79
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 28 1 29 19 1 1 21 24 1 2 27 71 2 2 2 77
สหวิทยาการ 7 1 8 22 22 9 1 10 18 1 19 7 2 9 63 4 1 68
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 5 1 6 5 1 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 7 1 8 22 22 9 1 10 18 1 19 2 1 3 58 3 1 62
รวมทั้งหมด 150 3 1 1 1 156 117 5 1 123 130 2 1 8 141 18 1 19 7 2 9 422 13 1 2 1 9 448