ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 478 10 4 6 6 504 442 32 4 5 4 487 217 26 1 1 2 247 130 6 1 1 138 23 1 1 25 1,290 74 10 12 1 14 1,401
บริหารธุรกิจ 283 5 2 3 3 296 297 12 3 4 4 320 97 10 1 1 1 110 55 4 1 60 15 1 1 17 747 31 7 8 1 9 803
ปวส.การจัดการ 33 1 1 35 42 1 1 1 45 6 6 81 1 1 1 2 86
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 1 10 21 21 1 1 31 1 32
ปวส.การตลาด 24 1 1 26 10 2 12 7 1 8 41 3 1 1 46
บธ.บ.การจัดการ 104 2 1 1 108 125 5 1 2 2 135 56 3 59 28 1 29 1 1 314 9 3 3 3 332
บธ.บ.การตลาด 59 3 62 43 1 2 1 47 23 1 1 25 15 15 140 5 2 2 149
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 54 1 55 56 3 1 60 18 6 1 1 26 12 3 1 16 1 1 140 12 2 1 1 2 158
บัญชี 163 4 3 3 173 116 15 1 132 81 6 87 29 2 31 7 7 396 27 4 3 430
ปวส.การบัญชี 19 2 2 23 21 2 23 2 2 42 4 2 48
บช.บ.การบัญชี 144 2 1 3 150 95 13 1 109 81 6 87 29 2 31 5 5 354 23 2 3 382
ศิลปศาสตร์ 32 1 2 35 29 5 1 35 39 10 1 50 46 1 47 1 1 147 16 3 2 168
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 24 2 26 17 4 21 27 4 31 28 1 29 1 1 97 8 2 1 108
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 8 1 9 12 1 1 14 12 6 1 19 18 18 50 8 1 1 60
รวมทั้งหมด 478 10 4 6 6 504 442 32 4 5 4 487 217 26 1 1 2 247 130 6 1 1 138 23 1 1 25 1,290 74 10 12 1 14 1,401