ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 123 4 2 1 2 3 135 152 17 4 2 1 1 2 179 100 9 2 111 111 15 1 1 1 3 132 11 1 3 15 497 46 5 7 3 3 11 572
พืชศาสตร์ 40 1 1 1 43 59 9 4 2 74 28 28 43 10 2 55 4 2 6 174 19 4 2 1 1 5 206
ปวส.พืชศาสตร์ 5 1 6 6 1 7 11 1 1 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 11 1 12 4 1 5 14 14 12 4 1 17 4 4 45 5 1 1 52
วท.บ.พืชศาสตร์ 20 1 21 49 7 3 2 61 14 14 31 6 1 38 2 2 114 13 3 2 1 3 136
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 1 1 4 1 5
สัตวศาสตร์และประมง 42 2 2 1 1 48 75 6 1 1 2 85 64 9 73 43 3 1 1 1 49 5 5 229 20 1 2 2 2 4 260
ปวส.สัตวศาสตร์ 7 1 1 1 10 10 10 2 2 19 1 1 1 22
ปวส.ประมง 6 1 7 4 4 2 2 12 1 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 17 17 50 4 1 1 2 58 55 2 57 27 3 1 1 1 33 149 9 1 2 1 3 165
วท.บ.ประมง 12 1 1 14 11 2 13 9 7 16 16 16 1 1 49 10 1 60
อุตสาหกรรมเกษตร 41 2 1 44 18 2 20 8 2 10 25 2 1 28 2 1 1 4 94 7 3 2 106
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 3 3 6 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 19 1 20 15 2 17 8 2 10 23 1 24 65 3 3 71
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 18 1 19 2 2 4 20 2 1 23
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 2 1 1 4 3 2 1 6
รวมทั้งหมด 123 4 2 1 2 3 135 152 17 4 2 1 1 2 179 100 9 2 111 111 15 1 1 1 3 132 11 1 3 15 497 46 5 7 3 3 11 572