ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 33 2 35 170 5 175 137 8 1 146 340 13 3 356
วิศวกรรมเครื่องกล 7 7 55 2 57 52 3 1 56 114 5 1 120
ปวส.ช่างยนต์ 7 7 17 1 18 12 12 36 1 37
ปวส.ช่างกลเกษตร 10 10 10 10
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 38 1 39 30 3 1 34 68 4 1 73
วิศวกรรมไฟฟ้า 16 2 18 68 3 71 32 4 36 116 7 2 125
ปวส.ไฟฟ้า 16 2 18 25 1 26 1 1 42 1 2 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 43 2 45 31 4 35 74 6 80
วิศวกรรมอุตสาหการ 10 10 47 47 53 1 54 110 1 111
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 10 10 8 8 18 18
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 39 39 53 1 54 92 1 93
รวมทั้งหมด 33 2 35 170 5 175 137 8 1 146 340 13 3 356