ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 212 1 1 2 216 211 31 2 1 245 126 27 153 136 9 1 7 153 1 1 686 67 2 2 2 9 768
บริหารธุรกิจ 68 1 69 129 5 2 136 70 22 92 96 7 7 110 1 1 364 34 2 1 7 408
บธ.บ.การจัดการ 26 1 27 42 1 43 34 7 41 45 1 4 50 1 1 148 9 1 4 162
บธ.บ.การตลาด 20 20 53 3 1 57 23 11 34 22 4 1 27 118 18 1 1 138
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 22 22 34 1 1 36 13 4 17 29 2 2 33 98 7 1 2 108
บัญชี 74 1 75 82 26 1 109 44 4 48 31 31 231 30 2 263
บช.บ.การบัญชี 74 1 75 82 26 1 109 44 4 48 31 31 231 30 2 263
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 70 2 72 70 2 72
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 70 2 72 70 2 72
ศิลปศาสตร์ 12 1 13 9 2 1 12 21 3 1 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 12 1 13 9 2 1 12 21 3 1 25
รวมทั้งหมด 212 1 1 2 216 211 31 2 1 245 126 27 153 136 9 1 7 153 1 1 686 67 2 2 2 9 768