ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 203 3 2 208 211 32 4 1 1 2 251 276 34 3 1 314 129 15 2 11 157 9 1 10 51 3 6 60 879 87 9 1 1 1 22 1,000
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14 1 1 16 31 3 34 23 2 4 29 9 1 10 2 2 79 6 1 5 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 14 1 1 16 10 1 11 14 2 4 20 9 1 10 2 2 49 4 1 5 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 21 2 23 9 9 30 2 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 114 2 116 114 2 116
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 114 2 116 114 2 116
วิศวกรรมไฟฟ้า 34 1 35 115 7 1 1 2 126 96 12 1 109 38 5 1 2 46 10 1 2 13 293 26 3 1 6 329
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 34 1 35 95 4 1 1 2 103 88 7 95 28 28 6 1 1 8 251 13 1 1 3 269
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 10 8 5 1 14 10 5 1 2 18 2 2 30 10 2 2 44
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 2 1 3 2 1 3
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 10 3 13 10 3 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 23 1 24 50 2 1 53 79 8 2 89 39 7 2 48 34 1 4 39 225 17 4 1 6 253
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 23 1 24 50 2 1 53 79 8 2 89 39 7 2 48 34 1 4 39 225 17 4 1 6 253
วิศวกรรมอุตสาหการ 32 1 33 32 24 56 70 11 1 82 29 1 1 3 34 5 1 6 168 38 1 1 3 211
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 6 2 8 19 1 20 15 1 2 18 2 1 3 42 3 1 1 2 49
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 32 1 33 26 22 48 51 11 62 14 1 1 16 3 3 126 35 1 162
รวมทั้งหมด 203 3 2 208 211 32 4 1 1 2 251 276 34 3 1 314 129 15 2 11 157 9 1 10 51 3 6 60 879 87 9 1 1 1 22 1,000