ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 50 56 1 240 1 8 356 33 214 219 466 11 57 163 6 237 10 40 145 1 196 1 1 12 4 18 105 368 1 779 1 19 1,273
บริหารธุรกิจ 21 24 1 128 1 3 178 12 111 146 269 6 39 61 2 108 2 17 62 1 82 1 10 1 12 42 191 1 407 1 7 649
ปวส.การจัดการ 1 9 20 30 1 1 1 9 21 31
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 14 26 45 6 6 5 14 32 51
บธ.บ.การจัดการ 4 4 1 62 1 2 74 3 40 37 80 2 17 13 32 1 9 19 29 1 1 11 70 1 131 1 2 216
บธ.บ.การตลาด 7 3 31 41 22 6 28 2 16 15 33 24 1 25 9 41 76 1 127
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 10 17 35 1 63 3 26 57 86 2 6 33 2 43 1 8 19 28 3 1 4 16 57 147 4 224
บัญชี 24 23 65 4 116 19 83 40 142 3 11 56 2 72 4 17 46 67 1 1 3 5 50 135 208 9 402
ปวส.การบัญชี 3 15 14 32 2 2 3 15 14 2 34
บช.บ.การบัญชี 24 23 65 4 116 16 68 26 110 3 11 56 2 72 4 17 46 67 1 1 1 3 47 120 194 7 368
ศิลปศาสตร์ 5 9 47 1 62 2 20 33 55 2 7 46 2 57 4 6 37 47 1 1 13 42 164 3 222
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 5 4 14 23 14 9 23 4 21 1 26 2 2 11 15 7 24 55 1 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 33 1 39 2 6 24 32 2 3 25 1 31 2 4 26 32 1 1 6 18 109 2 135
รวมทั้งหมด 50 56 1 240 1 8 356 33 214 219 466 11 57 163 6 237 10 40 145 1 196 1 1 12 4 18 105 368 1 779 1 19 1,273