ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 3 5 40 1 49 4 16 19 39 2 6 31 1 40 6 19 1 26 4 1 5 9 33 113 1 3 159
วิทยาศาสตร์ 1 3 16 20 2 7 7 16 1 4 20 1 26 1 14 1 16 4 1 5 4 15 61 1 2 83
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 1 3 2 1 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 16 20 2 7 7 16 1 4 20 1 26 1 14 1 16 2 2 4 15 59 1 1 80
อุตสาหกรรมเกษตร 2 2 24 1 29 2 9 12 23 1 2 11 14 5 5 10 5 18 52 1 76
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 2 2 24 1 29 2 9 12 23 1 2 11 14 5 5 10 5 18 52 1 76
รวมทั้งหมด 3 5 40 1 49 4 16 19 39 2 6 31 1 40 6 19 1 26 4 1 5 9 33 113 1 3 159