ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 162 185 2 375 2 1 6 733 87 360 227 1 675 70 192 121 1 13 397 47 62 1 93 1 2 206 1 1 18 58 65 5 146 385 857 3 881 3 2 27 2,158
วิศวกรรมเครื่องกล 54 38 84 1 3 180 28 99 55 182 23 37 21 1 82 6 9 7 22 1 1 4 10 11 25 116 193 178 1 4 492
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 3 3 35 41 5 17 17 39 2 4 6 10 20 56 86
ปวส.ช่างยนต์ 1 11 27 1 40 1 21 13 35 4 5 9 2 36 45 1 84
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 22 10 1 33 13 16 7 36 11 9 9 29 2 1 3 6 1 1 49 36 20 105
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 28 14 21 1 2 66 9 45 18 72 12 28 12 1 53 4 8 4 16 2 6 2 10 55 101 57 1 3 217
วิศวกรรมไฟฟ้า 59 75 2 135 1 1 273 34 130 96 1 261 26 96 50 1 7 180 23 25 36 1 85 4 5 16 2 27 146 331 2 333 1 2 11 826
ปวส.ไฟฟ้า 2 9 26 37 3 10 25 38 1 1 5 20 51 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 6 5 22 1 34 2 13 4 19 1 6 7 9 18 32 1 60
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 2 10 15 27 11 12 23 2 21 27 50
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 9 23 13 1 46 3 31 7 1 42 1 5 5 11 1 1 13 60 25 2 100
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 17 9 1 19 46 6 5 16 27 3 22 7 4 36 9 2 7 18 35 38 1 49 4 127
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 15 18 27 60 1 24 9 34 15 11 16 1 2 45 4 4 11 19 2 1 7 1 11 37 58 70 1 3 169
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 17 24 1 26 1 69 13 44 17 74 5 32 20 57 9 14 13 1 37 1 2 3 1 7 45 116 1 79 1 2 244
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 21 32 63 2 118 11 58 28 97 10 27 21 2 60 12 20 1 24 57 8 38 23 69 62 175 1 159 4 401
ปวส.ช่างก่อสร้าง 10 5 30 1 46 2 22 10 34 10 6 16 12 37 46 1 96
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 11 27 33 1 72 9 36 18 63 10 27 21 2 60 12 20 1 24 57 8 28 17 53 50 138 1 113 3 305
วิศวกรรมอุตสาหการ 28 40 93 1 162 14 73 48 135 11 32 29 3 75 6 8 26 1 1 42 2 5 15 3 25 61 158 211 1 8 439
ปวส.ช่างกลโรงงาน 7 10 23 40 2 27 9 38 1 1 10 37 32 79
ปวส.ช่างโลหะ 6 3 24 33 2 2 16 20 1 9 10 9 5 49 63
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 6 7 9 1 23 6 3 4 13 6 6 1 1 6 1 9 13 11 25 2 51
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 9 20 37 66 4 41 19 64 11 32 23 3 69 5 7 20 1 33 5 6 3 14 29 105 105 1 6 246
รวมทั้งหมด 162 185 2 375 2 1 6 733 87 360 227 1 675 70 192 121 1 13 397 47 62 1 93 1 2 206 1 1 18 58 65 5 146 385 857 3 881 3 2 27 2,158