ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 162 185 2 375 2 1 6 733 87 360 227 1 675 70 192 121 1 13 397 47 62 1 93 1 2 206 1 1 18 58 65 5 146 385 857 3 881 3 2 27 2,158
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 45 26 1 29 1 102 25 24 27 76 14 31 22 4 71 12 4 16 1 33 1 1 97 85 1 94 6 283
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 17 9 1 19 46 6 5 16 27 3 22 7 4 36 9 2 7 18 35 38 1 49 4 127
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 6 7 9 1 23 6 3 4 13 6 6 1 1 6 1 9 13 11 25 2 51
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 22 10 1 33 13 16 7 36 11 9 9 29 2 1 3 6 1 1 49 36 20 105
วิศวกรรมเครื่องกล 32 28 83 1 3 147 15 83 48 146 12 28 12 1 53 4 8 4 16 4 10 11 25 67 157 158 1 4 387
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 3 3 35 41 5 17 17 39 2 4 6 10 20 56 86
ปวส.ช่างยนต์ 1 11 27 1 40 1 21 13 35 4 5 9 2 36 45 1 84
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 28 14 21 1 2 66 9 45 18 72 12 28 12 1 53 4 8 4 16 2 6 2 10 55 101 57 1 3 217
วิศวกรรมไฟฟ้า 42 66 1 116 1 1 227 28 125 80 1 234 23 74 43 1 3 144 14 23 29 1 67 4 5 16 2 27 111 293 1 284 1 2 7 699
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 6 5 22 1 34 2 13 4 19 1 6 7 9 18 32 1 60
ปวส.ไฟฟ้า 2 9 26 37 3 10 25 38 1 1 5 20 51 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 2 10 15 27 11 12 23 2 21 27 50
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 17 24 1 26 1 69 13 44 17 74 5 32 20 57 9 14 13 1 37 1 2 3 1 7 45 116 1 79 1 2 244
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 15 18 27 60 1 24 9 34 15 11 16 1 2 45 4 4 11 19 2 1 7 1 11 37 58 70 1 3 169
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 9 23 13 1 46 3 31 7 1 42 1 5 5 11 1 1 13 60 25 2 100
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 21 32 63 2 118 11 58 28 97 10 27 21 2 60 12 20 1 24 57 8 38 23 69 62 175 1 159 4 401
ปวส.ช่างก่อสร้าง 10 5 30 1 46 2 22 10 34 10 6 16 12 37 46 1 96
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 11 27 33 1 72 9 36 18 63 10 27 21 2 60 12 20 1 24 57 8 28 17 53 50 138 1 113 3 305
วิศวกรรมอุตสาหการ 22 33 84 139 8 70 44 122 11 32 23 3 69 5 7 20 1 33 2 5 15 3 25 48 147 186 1 6 388
ปวส.ช่างโลหะ 6 3 24 33 2 2 16 20 1 9 10 9 5 49 63
ปวส.ช่างกลโรงงาน 7 10 23 40 2 27 9 38 1 1 10 37 32 79
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 9 20 37 66 4 41 19 64 11 32 23 3 69 5 7 20 1 33 5 6 3 14 29 105 105 1 6 246
รวมทั้งหมด 162 185 2 375 2 1 6 733 87 360 227 1 675 70 192 121 1 13 397 47 62 1 93 1 2 206 1 1 18 58 65 5 146 385 857 3 881 3 2 27 2,158