ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 3 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 4 17 13 34 4 6 10 6 26 4 10 27 19 60
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 4 17 13 34 4 6 10 6 26 4 10 27 19 60
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 4 17 13 34 4 6 10 6 26 4 10 27 19 60
รวมทั้งหมด 4 17 13 34 4 6 10 6 26 4 10 27 19 60