ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 12 218 1 11 2 6 250 15 200 7 2 224 15 123 1 1 1 1 142 7 106 9 7 2 1 5 137 1 23 2 26 50 670 11 26 3 6 13 779
พืชศาสตร์ 3 54 2 1 60 7 45 2 54 5 27 32 1 35 4 4 1 3 48 11 11 16 172 4 8 1 4 205
ปวส.พืชศาสตร์ 1 17 1 19 1 7 8 10 10 2 34 1 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 37 1 1 41 6 38 2 46 5 27 32 1 35 4 4 1 3 48 1 1 14 138 4 7 1 4 168
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 3 3 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วิทยาศาสตร์ 11 11 1 11 12 14 1 15 1 14 1 16 1 1 3 50 2 55
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 11 1 11 12 14 1 15 1 14 1 16 1 1 3 50 2 55
สัตวศาสตร์และประมง 6 95 101 7 92 3 2 104 2 53 1 56 5 34 4 1 1 45 6 6 20 280 5 4 2 1 312
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 25 26 14 14 3 3 1 42 43
ปวส.ประมง 2 13 15 1 7 2 10 3 3 3 23 2 28
วท.บ.สัตวศาสตร์ 2 49 51 5 59 2 66 2 29 31 3 20 4 1 28 12 157 4 2 1 176
วท.บ.ประมง 1 8 9 1 12 1 14 24 1 25 2 14 1 17 4 58 1 2 65
อุตสาหกรรมเกษตร 3 58 1 9 2 2 75 52 2 54 8 29 1 1 39 23 1 2 1 1 28 6 2 8 11 168 2 14 2 2 5 204
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 1 29 1 31 20 20 3 3 1 52 1 54
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 8 1 10 9 1 10 3 14 17 16 1 1 18 4 47 1 2 1 55
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 1 18 8 2 2 31 21 1 22 5 15 1 1 22 7 2 1 10 3 1 4 6 64 12 1 2 4 89
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 1 1 2
รวมทั้งหมด 12 218 1 11 2 6 250 15 200 7 2 224 15 123 1 1 1 1 142 7 106 9 7 2 1 5 137 1 23 2 26 50 670 11 26 3 6 13 779