ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 870 29 44 4 1 1 4 953 755 222 6 2 2 3 990 643 132 4 1 780 426 157 1 3 38 625 44 18 62 538 108 3 3 2 30 684 3,276 666 58 9 4 6 75 4,094
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 94 4 1 99 56 14 70 85 15 100 43 23 1 6 73 44 18 62 34 11 3 48 356 85 2 9 452
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 27 27 22 2 24 28 5 33 23 5 1 29 24 4 28 9 1 1 11 133 17 2 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 42 2 1 45 13 4 17 31 7 38 17 17 4 38 20 14 34 22 10 2 34 145 54 1 6 206
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 25 2 27 21 8 29 26 3 29 3 1 1 1 6 1 1 76 14 1 1 92
วิศวกรรมเครื่องกล 184 3 1 1 1 190 162 51 1 214 124 27 2 153 108 19 9 136 177 29 2 5 213 755 129 5 1 1 15 906
ปวส.ช่างยนต์ 30 1 1 32 14 17 31 11 1 12 55 19 1 75
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 24 24 17 2 19 27 1 1 29 27 2 1 30 14 2 16 109 5 1 3 118
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 101 1 102 50 21 1 72 81 23 1 105 70 15 7 92 85 20 2 2 109 387 79 3 1 10 480
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 54 6 60 40 5 45 94 11 105
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 26 2 1 29 23 3 26 16 3 19 11 2 1 14 14 1 1 16 90 11 1 2 104
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 4 2 6 7 2 9 14 4 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 285 13 39 1 1 339 260 87 5 1 1 1 355 213 58 1 272 129 67 1 1 16 214 158 54 1 15 228 1,045 279 46 3 1 2 32 1,408
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 18 3 21 18 3 21
ปวส.ไฟฟ้า 33 33 31 2 1 34 1 1 2 65 3 1 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 51 7 39 97 39 18 2 1 1 61 14 6 20 104 31 41 1 1 178
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 104 3 1 108 66 23 1 90 92 20 1 113 51 17 8 76 31 4 1 36 344 67 2 1 9 423
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 92 2 1 95 48 31 1 80 67 20 87 32 31 1 2 66 52 24 1 7 84 291 108 1 2 1 9 412
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 18 2 20 28 8 36 46 10 56
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 56 11 1 68 54 18 72 46 19 1 6 72 6 7 13 162 55 2 6 225
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 1 6 2 2 8 1 7 16 15 2 7 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 98 98 93 21 1 115 118 13 131 79 18 1 3 101 22 2 1 4 29 410 54 1 2 7 474
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 31 31 19 12 31 26 3 29 22 2 24 3 2 5 101 17 2 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 67 67 74 9 1 84 92 10 102 57 16 1 3 77 19 2 1 2 24 309 37 1 2 5 354
วิศวกรรมอุตสาหการ 209 9 4 1 4 227 184 49 1 1 1 236 103 19 1 1 124 67 30 4 101 147 12 1 2 1 3 166 710 119 7 2 2 2 12 854
ปวส.ช่างโลหะ 15 1 16 17 1 18 14 14 46 1 1 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 11 3 14 29 9 1 39 1 1 1 3 41 13 1 1 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 24 1 25 27 3 30 1 1 52 4 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 91 4 2 3 100 32 30 62 73 5 78 32 21 2 55 55 5 1 3 64 283 65 2 1 8 359
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 31 1 32 41 1 1 1 44 72 2 1 1 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 68 1 1 1 1 72 48 5 1 1 55 30 14 1 1 46 35 9 2 46 35 5 40 216 34 2 2 1 4 259
รวมทั้งหมด 870 29 44 4 1 1 4 953 755 222 6 2 2 3 990 643 132 4 1 780 426 157 1 3 38 625 44 18 62 538 108 3 3 2 30 684 3,276 666 58 9 4 6 75 4,094