ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 870 29 44 4 1 1 4 953 755 222 6 2 2 3 990 643 132 4 1 780 426 157 1 3 38 625 44 18 62 538 108 3 3 2 30 684 3,276 666 58 9 4 6 75 4,094
วิศวกรรมเครื่องกล 184 3 1 1 1 190 162 51 1 214 124 27 2 153 108 19 9 136 177 29 2 5 213 755 129 5 1 1 15 906
ปวส.ช่างยนต์ 30 1 1 32 14 17 31 11 1 12 55 19 1 75
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 24 24 17 2 19 27 1 1 29 27 2 1 30 14 2 16 109 5 1 3 118
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 26 2 1 29 23 3 26 16 3 19 11 2 1 14 14 1 1 16 90 11 1 2 104
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 101 1 102 50 21 1 72 81 23 1 105 70 15 7 92 85 20 2 2 109 387 79 3 1 10 480
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 54 6 60 40 5 45 94 11 105
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 4 2 6 7 2 9 14 4 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 327 15 39 2 1 384 273 91 5 1 1 1 372 244 65 1 310 146 84 1 1 20 252 20 14 34 182 64 1 17 264 1,192 333 46 4 1 2 38 1,616
ปวส.ไฟฟ้า 33 33 31 2 1 34 1 1 2 65 3 1 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 18 3 21 18 3 21
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 51 7 39 97 39 18 2 1 1 61 14 6 20 104 31 41 1 1 178
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 18 2 20 28 8 36 46 10 56
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 92 2 1 95 48 31 1 80 67 20 87 32 31 1 2 66 52 24 1 7 84 291 108 1 2 1 9 412
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 104 3 1 108 66 23 1 90 92 20 1 113 51 17 8 76 31 4 1 36 344 67 2 1 9 423
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 56 11 1 68 54 18 72 46 19 1 6 72 6 7 13 162 55 2 6 225
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 42 2 1 45 13 4 17 31 7 38 17 17 4 38 20 14 34 22 10 2 34 145 54 1 6 206
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 1 6 2 2 8 1 7 16 15 2 7 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 125 125 115 23 1 139 146 18 164 102 23 1 4 130 24 4 28 31 3 1 5 40 543 71 1 2 9 626
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 27 27 22 2 24 28 5 33 23 5 1 29 24 4 28 9 1 1 11 133 17 2 152
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 31 31 19 12 31 26 3 29 22 2 24 3 2 5 101 17 2 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 67 67 74 9 1 84 92 10 102 57 16 1 3 77 19 2 1 2 24 309 37 1 2 5 354
วิศวกรรมอุตสาหการ 234 11 4 1 4 254 205 57 1 1 1 265 129 22 1 1 153 70 31 1 5 107 148 12 1 2 1 3 167 786 133 7 3 2 2 13 946
ปวส.ช่างกลโรงงาน 24 1 25 27 3 30 1 1 52 4 56
ปวส.ช่างโลหะ 15 1 16 17 1 18 14 14 46 1 1 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 11 3 14 29 9 1 39 1 1 1 3 41 13 1 1 56
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 68 1 1 1 1 72 48 5 1 1 55 30 14 1 1 46 35 9 2 46 35 5 40 216 34 2 2 1 4 259
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 91 4 2 3 100 32 30 62 73 5 78 32 21 2 55 55 5 1 3 64 283 65 2 1 8 359
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 25 2 27 21 8 29 26 3 29 3 1 1 1 6 1 1 76 14 1 1 92
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 31 1 32 41 1 1 1 44 72 2 1 1 76
รวมทั้งหมด 870 29 44 4 1 1 4 953 755 222 6 2 2 3 990 643 132 4 1 780 426 157 1 3 38 625 44 18 62 538 108 3 3 2 30 684 3,276 666 58 9 4 6 75 4,094