ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 478 10 4 6 6 504 443 31 4 5 4 487 165 24 1 1 2 193 117 6 1 1 125 21 1 1 23 1,224 71 10 12 1 14 1,332
บริหารธุรกิจ 283 5 2 3 3 296 298 11 3 4 4 320 93 9 1 1 1 105 54 4 1 59 15 1 1 17 743 29 7 8 1 9 797
ปวส.การจัดการ 33 1 1 35 42 1 1 1 45 6 6 81 1 1 1 2 86
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 1 10 21 21 1 1 31 1 32
ปวส.การตลาด 24 1 1 26 11 1 12 7 1 8 42 2 1 1 46
บธ.บ.การจัดการ 104 2 1 1 108 125 5 1 2 2 135 51 3 54 27 1 28 1 1 308 9 3 3 3 326
บธ.บ.การตลาด 59 3 62 43 1 2 1 47 23 1 1 25 15 15 140 5 2 2 149
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 54 1 55 56 3 1 60 19 5 1 1 26 12 3 1 16 1 1 141 11 2 1 1 2 158
บัญชี 163 4 3 3 173 116 15 1 132 33 5 38 25 2 27 6 6 343 26 4 3 376
ปวส.การบัญชี 19 2 2 23 21 2 23 2 2 42 4 2 48
บช.บ.การบัญชี 144 2 1 3 150 95 13 1 109 33 5 38 25 2 27 4 4 301 22 2 3 328
ศิลปศาสตร์ 32 1 2 35 29 5 1 35 39 10 1 50 38 1 39 138 16 3 2 159
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 24 2 26 17 4 21 27 4 31 20 1 21 88 8 2 1 99
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 8 1 9 12 1 1 14 12 6 1 19 18 18 50 8 1 1 60
รวมทั้งหมด 478 10 4 6 6 504 443 31 4 5 4 487 165 24 1 1 2 193 117 6 1 1 125 21 1 1 23 1,224 71 10 12 1 14 1,332